Klimaatverandering: de nadelige gevolgen voor de gezondheid

De temperatuurstijging in de atmosfeer wordt meer specifiek de opwarming van de aarde genoemd. Maar de term klimaatverandering is momenteel de term die de voorkeur heeft van wetenschappers, omdat het niet alleen expliciet de stijgende wereldgemiddelde temperatuur op aarde omvat, maar ook de klimaateffecten die door deze stijging worden veroorzaakt.

Elk gas dat de eigenschap heeft om infrarode straling die wordt uitgezonden vanaf het aardoppervlak te absorberen en terug te stralen naar het aardoppervlak, wordt broeikasgas genoemd. Kooldioxide, methaan en waterdamp zijn de belangrijkste broeikasgassen. Andere broeikasgassen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, oppervlakte-ozon, lachgas, zwavelhexafluoride, fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolstoffen en chloorfluorkoolwaterstoffen.

Hoewel het een natuurlijk fenomeen is, resulteert het broeikaseffect in een opwarming van het aardoppervlak en de troposfeer – de onderste laag van de atmosfeer. Van de broeikasgassen heeft waterdamp het grootste effect.

Enkele belangrijke oorzaken van het broeikaseffect zijn de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas, ontbossing, bevolkingsgroei, landbouw en industrieel afval en stortplaatsen.

Broeikasgassen houden warmte vast in de atmosfeer. Bij hogere dan normale concentraties leiden ze tot onnatuurlijke opwarming. De belangrijkste oorzaak van de huidige opwarming van de aarde is de menselijke expansie van het broeikaseffect, een opwarming die ontstaat wanneer de atmosfeer warmte vasthoudt die van de aarde naar de ruimte uitstraalt.

Zelfs een kleine mondiale temperatuurstijging kan verontrustende gevolgen hebben, zoals een stijging van de zeespiegel, ontheemding van de bevolking, verstoring van de voedselvoorziening, overstromingen en nadelige gevolgen voor de gezondheid. De gezondheid van de mens wordt namelijk het zwaarst getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering.

Nadelige effecten van klimaatverandering op de gezondheid

Klimaatverandering kan de menselijke gezondheid voornamelijk op twee manieren beïnvloeden: ten eerste door de ernst of frequentie van gezondheidsproblemen die al worden beïnvloed door klimaatfactoren te veranderen en ten tweede door gezondheidsproblemen te veroorzaken op plaatsen waar ze zich nog niet eerder hebben voorgedaan.

Effecten van temperatuurstijging

Toenemende concentraties van broeikasgassen leiden tot een stijging van zowel de gemiddelde als de extreme temperaturen. Dit kan het vermogen van het lichaam om de temperatuur te regelen in gevaar brengen. Verlies van interne temperatuurregulatie kan leiden tot een cascade van ziekten, waaronder hittekrampen, hitte-uitputting, zonnesteek en hyperthermie in de aanwezigheid van extreme hitte, en onderkoeling en bevriezing in de aanwezigheid van extreme kou. Extreme temperaturen kunnen ook chronische aandoeningen verergeren, zoals hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen, cerebrovasculaire aandoeningen en diabetesgerelateerde aandoeningen.

Mensen die buitenshuis werken, sociaal geïsoleerd, economisch achtergesteld en chronisch ziek zijn, zijn kwetsbaarder voor de gevolgen van temperatuurstijging.

Effecten van luchtkwaliteit

Klimaatverandering heeft de weerpatronen gewijzigd, die op hun beurt de niveaus en locatie van verontreinigende stoffen in de buitenlucht, zoals ozon op grondniveau (O3) en fijnstof, hebben beïnvloed. Het verhogen van het kooldioxidegehalte (CO2) bevordert ook de groei van planten die allergenen in de lucht afgeven. Hogere pollenconcentraties en langere pollenseizoenen kunnen allergische sensibilisatie en astma-episodes verhogen, waardoor de productiviteit op het werk en op school wordt beperkt. Een slechte luchtkwaliteit, zowel buiten als binnen, kan een negatief effect hebben op de menselijke ademhalings- en cardiovasculaire systemen.

Effecten van extreme gebeurtenissen

Klimaatverandering veroorzaakt een toename van het optreden en de ernst van sommige extreme gebeurtenissen, die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, zoals overlijden of letsel tijdens een gebeurtenis, bijvoorbeeld verdrinking tijdens overstromingen. Gezondheidseffecten kunnen ook optreden voor en na een extreme gebeurtenis, omdat personen die betrokken zijn bij activiteiten zoals rampenvoorbereiding en opruimen na de gebeurtenis hun gezondheid in gevaar brengen. De ernst en omvang van gezondheidseffecten die samenhangen met extreme gebeurtenissen zijn afhankelijk van de fysieke effecten van de extreme gebeurtenissen zelf.

Vector overgedragen ziekten

Door vectoren overgedragen ziekten worden overgedragen door vectoren , waaronder muggen, teken en vlooien. Deze vectoren kunnen infectieuze pathogenen zoals virussen, bacteriën en protozoa dragen, die van de ene gastheer (drager) naar de andere kunnen worden overgedragen. De seizoensgebondenheid, distributie en prevalentie van door vectoren overgedragen ziekten worden aanzienlijk beïnvloed door het klimaat. Klimaatverandering zal waarschijnlijk zowel korte- als langetermijneffecten hebben op door vectoren overgedragen ziekten en infectiepatronen, die zowel het seizoensgebonden risico als het optreden van ziekten gedurende tientallen jaren beïnvloeden.

Watergerelateerde ziekten

Verwacht wordt dat klimaatverandering de zoet- en zeewaterbronnen zal aantasten op een manier die de blootstelling van mensen aan watergerelateerde verontreinigingen die ziekten veroorzaken, zal vergroten. Watergerelateerde ziekten omvatten door water overgedragen ziekten veroorzaakt door pathogenen zoals bacteriën, virussen en protozoa. Watergerelateerde ziekten worden ook veroorzaakt door toxines die worden geproduceerd door bepaalde schadelijke algen en door chemicaliën die door menselijke activiteiten in waterbronnen worden gebracht. Blootstelling vindt plaats door opname, direct contact met besmet drink- of recreatiewater en door consumptie van besmette vis en zeevruchten.

Effecten op de geestelijke gezondheid

De gevolgen voor de geestelijke gezondheid van klimaatverandering variëren van minimale stress- en angstsymptomen tot klinische stoornissen zoals angst, depressie, posttraumatische stress en zelfmoordneigingen. De kinderen, ouderen, vrouwen (vooral zwangere en postpartum vrouwen), mensen met een reeds bestaande psychische aandoening, economisch achtergesteld en daklozen worden meer blootgesteld aan de gevolgen voor de geestelijke gezondheid.

Effecten op voedselveiligheid en kwaliteit

Klimaatverandering zal hoogstwaarschijnlijk de wereldwijde, regionale en lokale voedselveiligheid beïnvloeden door de beschikbaarheid van voedsel te verstoren, de toegang tot voedsel te verminderen en het gebruik ervan te bemoeilijken. Hogere concentraties CO2 kunnen de niveaus van eiwitten en essentiële mineralen verlagen in een aantal veelgebruikte gewassen, waaronder tarwe, rijst en aardappelen, met mogelijk negatieve gevolgen voor de menselijke voeding. Een slechte voedingskwaliteit van voedsel heeft meer kans de kwetsbare bevolkingsgroepen nadelig te beïnvloeden.

Het komt neer op

In de afgelopen 50 jaar hebben menselijke activiteiten voldoende hoeveelheden koolstofdioxide en andere broeikasgassen vrijgemaakt om extra warmte vast te houden in de lagere atmosfeer en het wereldwijde klimaat te beïnvloeden. Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie):

  • Klimaatverandering beïnvloedt de sociale en ecologische determinanten van gezondheid – schone lucht, veilig drinkwater, voldoende voedsel en veilige onderdak.
  • Tussen 2030 en 2050 zal klimaatverandering naar verwachting ongeveer 250000 extra sterfgevallen per jaar veroorzaken als gevolg van ondervoeding, malaria, diarree en hittestress.

Gezien de ernstige gevolgen van klimaatverandering voor de menselijke gezondheid, moeten we dus allemaal gezamenlijke inspanningen leveren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door betere keuzes op het gebied van vervoer, voedsel en energiegebruik, om onze gezondheid te verbeteren, met name door minder luchtvervuiling.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem geworden omdat het talloze nadelige gevolgen heeft, waaronder die voor de menselijke gezondheid. Klimaatverandering moet worden aangepakt door zowel individuele landen als de mensen die daar wonen.

Prachtige plek

om te bezoeken!

Alles over Afsluitdijk

Al bijna 90 jaar beschermt de Afsluitdijk ons tegen de kracht van het water.
Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk willen de dam de komende jaren af hebben, zodat deze in de toekomst gebruikt kan worden. Al 90 jaar beschermt de Afsluitdijk ons tegen de kracht van de rivier.

Als alles is gezegd en gedaan, wordt de Afsluitdijk verhoogd en van een nieuwe verflaag voorzien. Aan de randen van de dijk zetten we 75.000 ultramoderne betonblokken van zo’n 6,5 duizend kilo per stuk. Met deze blokken, die bij storm de golven breken, blijft de opmerkelijke eenvoud van de dijk behouden
Door de kilometerslange meanderende loop van de rivier kunnen vissen direct door de Afsluitdijk zwemmen. Om de verbinding IJsselmeer-Waddenzee weer te openen, wordt innovatief gewerkt. We verwachten dat deze rivier in de toekomst door miljoenen trekvissen zal worden gebruikt, waaronder zeeforel, zalm, rivierprik, paling en bot. Zorg dragen voor het milieu

Afsluitdijk

4/5