De zeven sleutelelementen van een bedrijfsstrategie voor klimaatverandering

De grootste milieu-uitdaging van onze tijd is zonder twijfel de klimaatverandering. Dit zal de komende jaren en decennia een sterke invloed hebben op ons leven. Niet alleen door de fysieke veranderingen in het klimaat, maar ook door veranderingen in ons energieverbruik, reispatronen en vele andere aspecten van ons leven. Bedrijven zullen niet onaangetast blijven door deze veranderingen. Markten zullen veranderen, evenals de eisen van klanten en er zal een sterke toename zijn van de wetgeving met betrekking tot klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen. Het ontwikkelen van een alomvattende klimaatstrategie voor bedrijven is daarom een ​​essentieel onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Dit artikel geeft een korte beschrijving van de elementen die een dergelijke strategie moet bevatten.

Het beheer van klimaatverandering moet twee verschillende strategieën hanteren: mitigatie en adaptatie. Mitigatie heeft betrekking op de vermindering van broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde. Carbon foot-printing en carbon accounting zijn typische maatstaven die in het kader van deze strategie worden gehanteerd. Adaptatie draait om maatregelen die inspelen op de veranderingen en kwetsbaarheden van de organisatie die zullen optreden als gevolg van de onvermijdelijke fysieke verandering in ons klimaat. Een goede bedrijfsstrategie voor klimaatverandering richt zich zowel op mitigatie als op adaptatie.

1. Inzicht in de uitstoot van broeikasgassen van de organisatie

Een goed begrip van de uitstoot van broeikasgassen van de organisatie is van fundamenteel belang voor elke geloofwaardige strategie voor klimaatverandering van bedrijven. Om dit te bereiken dient een uitgebreide broeikasgasinventarisatie te worden gemaakt. De inventarisatie is een eerste stap om de emissies te beheersen en te verminderen, die ook belangrijke elementen van de strategie zijn. De inventarisatie in combinatie met het beheer en de reductie vormen de kern van een broeikasgasboekhouding. Op dit moment zijn er twee internationaal erkende systemen voor broeikasgasboekhouding beschikbaar. Dit zijn de ISO 14064 norm en het Greenhouse Gas Protocol.

2. De kwetsbaarheid van klimaatverandering begrijpen

De meeste grote organisaties zijn begonnen met het inventariseren van broeikasgassen en hebben maatregelen genomen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Zoals ik in de inleiding al beschreef, vormt adaptatie ook een belangrijk onderdeel van een integrale klimaatstrategie van bedrijven. Om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van een organisatie voor veranderingen in het klimaat, moet een evaluatie van de activiteiten, producten en diensten, transportbehoeften worden gemaakt, evenals inzicht in de fysieke veranderingen in het klimaat waarin de organisatie opereert. Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor het ontwikkelen van inzicht in de kwetsbaarheid voor klimaatveranderingen, hoewel het VN-panel voor klimaatverandering een reeks rapporten heeft gepubliceerd waarin de voorspelde klimaatveranderingen in elk van de mondiale regio’s in de loop van de cursus worden gedocumenteerd. van de huidige eeuw.

3. Zet in op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Als onderdeel van een geloofwaardige strategie moet op het hoogste niveau in de organisatie een verbintenis worden aangegaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

4. Ontwikkel interne bedrijfscapaciteit

Ontwikkeling van interne capaciteit is een essentieel element om verbeteringen door te voeren in zowel de uitstoot van broeikasgassen als de kwetsbaarheid van klimaatverandering. Het zijn de mensen binnen de organisatie die het best geplaatst zijn om praktische oplossingen te vinden die elk verbeterprogramma ondersteunen. Het zorgen voor voldoende kennis en begrip bij de medewerkers met betrekking tot de klimaatproblematiek waarmee de organisatie wordt geconfronteerd, is daarom een ​​belangrijk onderdeel van de strategie.

5. Werk met de toeleveringsketen en ga in gesprek met belanghebbenden

Een belangrijke bijdrage aan de CO2-voetafdruk van een product dat een organisatie produceert, wordt geleverd tijdens de verwerking door leveranciers. Daarnaast moet een organisatie zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van de eigen toeleveringsketen op het gebied van klimaatverandering. De strategie moet daarom aandacht besteden aan de rol van de toeleveringsketen bij het beheersen van klimaatveranderingskwesties.

6. Adopteer en implementeer actieplan voor verbetering

De eerste vijf elementen geven een gedegen inzicht in de vraagstukken waar een organisatie voor staat als gevolg van veranderingen in ons klimaat. Op basis van dit inzicht dient een verbeterplan te worden opgesteld. Zoals bij elk geloofwaardig actieplan moeten de acties SMART-doelen bevatten, volledig worden gefinancierd en relevant zijn voor de bedreigingen en kansen van de organisatie op het gebied van klimaatverandering.

7. Publiceer een jaarverslag

Het laatste element is de publicatie van een jaarverslag dat de voortgang ten opzichte van het actieplan aantoont, de inzet voor verbetering bevestigt en verantwoording aflegt over de CO2-uitstoot.

Paul Giesberg is oprichter en hoofddirecteur van Planning for Sustainability Ltd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het bieden van duurzaamheidsondersteuning aan ontwikkelingsprojecten zoals BREEAM – beoordelingen en milieueffectbeoordelingen.

Prachtige plek

om te bezoeken!

Alles over Afsluitdijk

Al bijna 90 jaar beschermt de Afsluitdijk ons tegen de kracht van het water.
Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk willen de dam de komende jaren af hebben, zodat deze in de toekomst gebruikt kan worden. Al 90 jaar beschermt de Afsluitdijk ons tegen de kracht van de rivier.

Als alles is gezegd en gedaan, wordt de Afsluitdijk verhoogd en van een nieuwe verflaag voorzien. Aan de randen van de dijk zetten we 75.000 ultramoderne betonblokken van zo’n 6,5 duizend kilo per stuk. Met deze blokken, die bij storm de golven breken, blijft de opmerkelijke eenvoud van de dijk behouden
Door de kilometerslange meanderende loop van de rivier kunnen vissen direct door de Afsluitdijk zwemmen. Om de verbinding IJsselmeer-Waddenzee weer te openen, wordt innovatief gewerkt. We verwachten dat deze rivier in de toekomst door miljoenen trekvissen zal worden gebruikt, waaronder zeeforel, zalm, rivierprik, paling en bot. Zorg dragen voor het milieu

Afsluitdijk

4/5